I.

AZ EGYESÜLET ADATAI


Az Egyesület neve: Magyar Sommelier Club

Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest, Csángó u. 22. 8.em. 4.

Az Egyesület működési területe: Magyarország, illetve Budapest Főváros területe

 

Az Egyesület jogállása

Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

 

Az Egyesület célja

Ennek megfelelően a sommelier (felszolgálói munkakör feladatai közül) az italfelszolgálás gyakorlása mellett a vendéglátó-üzem ital (bor) beszerzésének felelős irányítója, valamint a chefszakáccsal együttesen az ételekhez történő italajánlás kidolgozója az étlap egyes tételeinek megfelelően, az ételek-italok ízharmóniájának szabályai alapján.

A Club a közeli jövőben egy településre (főváros) alapozza tevékenységét, de mint országos tekintetben vett kiindulópont, a későbbiekben fejlődése területi kiterjeszkedésében is megnyilvánulhat.

Az egyesület céljai érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki:

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

II.

A TAGSÁGI VISZONY

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a 18 életévüket betöltő természetes személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesületi tagság formái:

a)      rendes tag
b)      tiszteletbeli tag
c)      pártoló tag.

2. Az egyesület rendes tagsága az alapító tagokból, és a később csatlakozó – az egyesületet anyagilag és erkölcsileg rendszeresen támogató - a szálloda és vendéglátóiparban vagy ahhoz szorosan kapcsolódó foglalkozási ágban (pl. turizmusban, borászatban) dolgozó személy, akinek a felvételét a Club tagjai közül ketten támogatják.

3. Tiszteletbeli tag lehet az, aki tevékenységével már korábban jelentős eredményeket ért el az italkultúra fejlesztése terén és a tiszteletbeli tagságot elfogadja.

4. Pártoló tag az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki a Club célkitűzéseit anyagilag és erkölcsileg támogatja.

A Clubba történő belépés tagfelvétellel történik. A tagfelvétel kérdésében rendes és pártoló tagok esetében az Elnökség dönt, a „tiszteletbeli tag” cím adományozására a közgyűlés jogosult. Az Egyesület rendes és pártoló tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti az egyesület elnökénél.

Az Egyesület tagjai a jogaikat személyes aktivitás útján gyakorolják.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

a)      részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b)      tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c)      bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d)      jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e)      igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;
f)       a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.


Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a)      kötelesek megtartani az Alapszabály, és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b)      kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
c)      kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, de minden más jog megilleti őket.

 

5. A tagsági viszony megszűnik:

a)      a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni, aki a tagot a nyilatkozat kézhezvételének napjával törli a tagok nyilvántartásából.
b)      a tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja;
c)      a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (az elnök írásbeli felszólítása után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal) az Elnökség törléssel törölheti;
d)      a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

 

 

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1. Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

a)      Közgyűlés,
b)      Elnökség.

Az Egyesület tisztségviselői:

a)      Elnök,
b)      Elnökségi tagok.

 

2. A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli.

A Közgyűlést az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes.

A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére.

A Közgyűlés, Elnökség a döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a)      megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, ezen belül az elnököt és 2 elnökségi tagot
b)      határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
c)      jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
d)      meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
e)      szükség esetén rendkívüli tagdíjat állapít meg;
f)      tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
g)     az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;
h)      Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.
i)      éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót.
j)      egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása.

 

3. Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a Közgyűlés választja 2 évre.

Az Elnökség tagjai az elnök, titkár és kincstárnok. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak meg

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta tartja. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatás esetén az alelnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon mind a 3 tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 30 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

Az elnökség saját hatáskörében határozza meg a feladatok megosztását, illetve saját ügyrendjét, azzal, hogy az elnökségi tagok hatáskörébe tartozó feladatokat csak a közgyűlés által megválasztott személy láthatja csak el.

 

4. Az Egyesület tisztségviselői

Az Egyesület tisztségviselői az elnök, titkár és a kincstárnok.

Az elnök feladatai:

a)   az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; irányítja az egyesület munkáját, képviseli az egyesületet bíróságok, hatóságok és más harmadik személyek előtt,
b)      a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése;
c)      rendezvények szervezése;
d)      a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;
e)      az Egyesület működésének irányítása;
f)       a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan illeti meg;
g)      utalványozási jog gyakorlása önállóan.

A titkár feladatai:
Az elnök irányításával szervezi és irányítja az egyesület ügyeit, adminisztratív ügyekben segíti az elnök munkáját. Az elnököt - annak akadályoztatása, vagy távolléte esetén - erre az időtartamra képviseleti jogosultsággal helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal és hatáskörben képviseli az egyesületet és gyakorolja az elnök jogait.

Kincstárnok feladatai:
A törvényi előírásoknak megfelelően kezeli az egyesület vagyonát, naprakész, átlátható nyilvántartást vezet, és az egyesület vagyonával a gondos gazda módjára gazdálkodik, az elnökséget folyamatosan tájékoztatja.


IV.

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLÁJA

Az Egyesület bankszámlája felett az elnök (akadályoztatása esetén a titkár) jogosult rendelkezni.

 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az Egyesület vagyoni eszközei

Az Egyesület bevételei:

a)      tagdíjak,
b)      a jogi személy tagok átutalásai,
c)      ajándékok,
d)      pályázatok,
e)      1%-os bevétel,
f)       az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,
g)      az Egyesület rendezvényeinek bevételei.

Az Egyesület rendes tagjai éves tagdíjat fizetnek havi tagdíjként, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat minden tárgyhóban előre, a tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni.

 

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

3. Az Egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik ha:

Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kiegyenlítése után maradó vagyon felhasználásáról az elnökség dönt.

 

VI.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

 

VII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt az egységes alapszabályt az Egyesület Közgyűlése először 2013. október 29. napján fogadta el.

Ezt követően a 2014. március 10. napján tartott közgyűlés ismételten elfogadta.

 

Alulírott Kovács Gábor elnök igazolom, hogy a jelen új alapszabály szövege megfelel a 2013. október 29-i közgyűlésen elfogadott, majd a 2014. március 10-i közgyűlésen ismételten elfogadott alapszabály hatályos tartalmának.


KG_alairas.png  
……………………………………
Kovács Gábor
Egyesület elnöke

Budapest, 2014. március 10.
Ellenjegyzem: Dr. Pucsok Judit ügyvéd